مهندس بهزاد قاضی زاده

  • مشاور امور سرمایه گذاری و اخذ اقامت قبرس شمالی
  • مهندس عمران
  • بیش از 10 سال سابقه اجرایی

موبایل:

9053385868674+

989143190026+