مهندس حسین محمدی

  • مدیر بخش مدیا (Media Managment)
  • مشاور امور سرمایه گذاری و مهاجرت و اخذ اقامت قبرس شمالی
  • کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
  • طراحی وبسایت (Web Desiner)
  • Photo Editor
  • Graphic Designer

موبایل:

905338475593+

989172682014+

ایمیل: hosseinmohammadi2014m@gmail.com