خانوم زهره بیات

  • مشاور امور سرمایه گذاری و مهاجرت و اخذ اقامت قبرس شمالی
  • کارشناس ریاضیات
  • بازنشسته آموزش و پرورش
  • نویسنده کتاب کمک آموزشی

موبایل:

905338893810+