خانوم شیوا بیاض زاده

  • مشاور امور سرمایه گذاری و اخذ اقامت قبرس شمالی
  • مسؤل مدارس و امور تحصیلی
  • کارشناسی مدیریت منابع انسانی

موبایل

905391094573+