آقای مهران حجامی

  • مدیر داخلی
  • مشاور امور سرمایه گذاری و مهاجرت و اخذ اقامت قبرس شمالی
  • کارشناس ارشد حسابداری
  • کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

موبایل:

905338581973+

989117656165+
ایمیل: mehranhajami@gmail.com