مهندس مهسا انتشاری

  •  دستیار مدیرعامل (Assistant CEO)
  • مشاور امور سرمایه گذاری و اخذ اقامت قبرس شمالی
  • مسوول اخذ اقامت
  • کارشناس نرم افزار کامپیوتر
  • کارشناس روانشناسی

موبایل

905338475565+

989175109923+

ایمیل:mahsa.enteshari23@gmail.com