آقای مهندس علی هوشمند

  • مشاور امور سرمایه گذاری و مهاجرت و اخذ اقامت قبرس شمالی
  • 23 سال سابقه مدیریت اجرایی پروژه های صنعتی
  • مهندس الکترونیک
  • مدیریت سازمانی ( دانشگاه ادمونتون )
  • کار آفرین برتر وحرفه ای ( انجمن تجارت آسیایی )

موبایل:

989177008127+

ایمیل: alihmnd1978@gmail